Raport bieżący nr 26/2019

Tytuł raportu: Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub ustalenie nieistnienia, ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data: 01.08.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2018 w sprawie wniesienia przez akcjonariusza Fundację "CLIENTEARTH Prawnicy dla ziemi" z siedzibą w Warszawie pozwu o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie ustalenie nieistnienia lub ewentualnie o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C ("Uchwała"), Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 r. powziął informację o ogłoszeniu w tym samym dniu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu ("Sąd Okręgowy") wyroku w ww. sprawie.

Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo w zakresie roszczenia głównego (o stwierdzenie nieważności Uchwały) i stwierdził nieważność Uchwały.

Wyrok Sądu Okręgowego jest nieprawomocny.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].