Raport bieżący nr 24/2019

Tytuł raportu: Warunki krajowej emisji obligacji ENEA S.A.
Data: 18.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji, Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 r., w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, Spółka podjęła decyzję o emisji obligacji Serii ENEA0624 (Obligacje) na rynku polskim, w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, na następujących warunkach:

- Łączna wartość nominalna Serii ENEA0624: 1 000 000 000 PLN,

- Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 000 PLN,

- Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej Obligacji,

- Data emisji: 26 czerwca 2019 r.,

- Data wykupu Obligacji: 26 czerwca 2024 r.,

- Okresy odsetkowe: półroczne,

- Oprocentowanie Obligacji: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,2%,

- Cel emisji: refinansowanie zadłużenia Emitenta wynikającego z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii ENEA0220,

- Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,

- Obligacje nie będą zabezpieczone,

- Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów,

- Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Dacie Emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

- Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie 90 dni od Daty Emisji.