Raport bieżący nr 17/2019

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 20 maja 2019 roku
Data: 21.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 20 maja 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 20 maja 2019 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, natomiast do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące uchwał od nr 3 do nr 23 włącznie oraz od nr 26 do nr 28 włącznie. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].