Raport bieżący nr 13/2019

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2019 roku
Data: 08.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 8 maja 2019 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2019 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2019 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 4 010 mln zł,

- EBITDA: 799 mln zł,

- EBIT: 441 mln zł,

- Zysk netto: 280 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 246 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 219 mln zł,

- Wytwarzanie: 400 mln zł,

- Dystrybucja: 249 mln zł,

- Obrót: -11 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,5 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,1 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,1 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,4 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę Kapitałową ENEA w I kwartale 2019 roku jest pochodną m.in. następujących czynników:

- Obszar Wydobycie – wyższy wynik obszaru to rezultat wyższego poziomu produkcji w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku oraz wyższej ceny sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych,

- Obszar Wytwarzanie – na wynik obszaru pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także zgodna z planem praca wszystkich źródeł wytwórczych,

- Obszar Dystrybucja – wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej, a ponadto odnotowano również spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej,

- Obszar Obrót – w obrocie detalicznym wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie rekompensuje wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych (głównie z tytułu zielonych certyfikatów); obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I kwartał 2019 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 1 447 mln zł,

- EBITDA: -39 mln zł,

- EBIT: -40 mln zł,

- Zysk netto: -39 mln zł.

Ponadto Emitent zwraca uwagę, że mając na względzie nieopublikowanie przepisów wykonawczych niezbędnych dla określenia ostatecznych skutków Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami (w tym zwłaszcza w zakresie zmian cen w 2019 roku dla klientów innych niż taryfowi), skutki finansowe Ustawy zostały jedynie oszacowane w możliwym i wiarygodnym na dzień publikacji niniejszego raportu zakresie. Wyniki tego oszacowania przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 31 marca 2019 roku znalazły odzwierciedlenie w zaprezentowanych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej ENEA i ENEA S.A. za I kwartał 2019 roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za I kwartał 2019 roku, których publikację zaplanowano na 23 maja 2019 roku.