Raport bieżący nr 11/2019

Tytuł raportu: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2019 roku na żądanie Akcjonariusza
Data: 30.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2019

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2019 roku na żądanie Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2019 oraz nr 10/2019 z 19 kwietnia 2019 roku w sprawie odpowiednio: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. ("ZWZ") oraz projektów uchwał na to zgromadzenie, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż na podstawie Art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał wnioski Akcjonariusza zawierające żądanie umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad ZWZ tj.:

1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie Akcjonariusza dotyczące punktu 1:

"W związku nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zachodzi konieczność dokonania zmian postanowień implementowanych do Statutu Spółki w 2017 r.

Znowelizowana ustawa doprecyzowała niektóre zapisy budzące wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy. Dotyczy to m.in. art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy gdzie uszczegółowiono, że umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem będą wymagały zgody organu nadzorczego, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem będzie przekraczała 500 000 zł netto, w stosunku rocznym. Ma to zapobiec unikaniu zawierania umów przekraczających powyższy próg poprzez dzielenie wynagrodzenia na kilka umów zawieranych z tym samym podmiotem. W art. 17 ust. 4 ustawy odnoszącym się do zasad zbywania składników aktywów trwałych w trybie przetargu lub aukcji oraz wyjątków od obowiązku ich zastosowania, doprecyzowano, że próg określony na 20.000 zł odnosi się do wartości rynkowej.

Powyższe zmiany znajdą odzwierciedlenie w § 20 ust. 3 Statutu oraz § 36 Statutu.

Ponadto znowelizowana ustawa dopuszcza możliwość przypisania kompetencji, o których mowa w art. 17 ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Radzie Nadzorczej Spółki. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest dokonanie stosownych zmian § 20 ust. 3 Statutu w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych.

Dodatkowo zaproponowane zmiany dotyczą wprowadzonego ustawą obowiązku sporządzania przez Zarząd sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw dopuściła możliwość przedkładania organowi nadzorczemu, zamiast walnemu zgromadzeniu sprawozdań, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o zasadach zarzadzania mieniem państwowym.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

Równocześnie informuję, iż projekty uchwał we wskazanym powyżej zakresie zostaną przedłożone bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu."

Uzasadnienie Akcjonariusza dotyczące punktu 2:

"W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 2.07.2018 r., z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2018 r. wygasają mandaty 8 członkom Rady Nadzorczej i z tym dniem przestają oni pełnić funkcje członków Rady Nadzorczej. Powołanie w skład Rady Nadzorczej w dniu 24.09.2018 r. kolejnego członka Rady Nadzorczej rozpoczęło bieg nowej kadencji Rady Nadzorczej. Celem ujednolicenia kadencyjności Rady Nadzorczej niezbędne jest odwołanie tego członka Rady Nadzorczej."

Mając powyższe na uwadze Spółka przekazuje w załączeniu zmieniony proponowany porządek obrad ZWZ uwzględniający wnioski Akcjonariusza, przy czym do dnia sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Akcjonariusz nie przedstawił projektów uchwał dotyczących dodatkowych punktów w porządku obrad ZWZ, o których mowa powyżej.