Raport bieżący nr 10/2019

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2019 roku
Data: 19.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2019

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 20 maja 2019 roku (ZWZ).

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, którego przedstawienie przewidziane jest w ramach 5 punktu planowanego porządku obrad ZWZ, uzasadnienie Zarządu Spółki proponowanego podziału zysku netto za miniony rok obrotowy w związku z punktem 11 planowanego porządku obrad ZWZ oraz życiorysy osób, których kandydatury na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki zostały wybrane przez pracowników Grupy Kapitałowej ENEA, jak również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie ENEA S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., którego przedstawienie przewidziane jest w ramach 10 punktu planowanego porządku obrad ZWZ.