Raport bieżący nr 8/2019

Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018
Data: 11.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z 5 kwietnia 2019 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w kwocie 727.136 tys. zł w ten sposób, że 100 % zysku netto proponuje przeznaczyć na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.