Raport bieżący nr 7/2019

Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018
Data: 05.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że 5 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 zgodnie z którą, Zarząd wnosi o podział zysku netto Emitenta za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w kwocie 727.136 tys. zł w ten sposób, że 100 % zysku netto proponuje przeznaczyć na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego.

Rekomendacja Zarządu Spółki o przeznaczeniu 100% zysku netto za rok obrotowy 2018 na kapitał rezerwowy jest konsekwencją znacznych potrzeb inwestycyjnych Grupy wynikających między innymi z planów ujętych w "Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA w perspektywie do 2030 roku", o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2016.

Jednocześnie zasadą polityki dywidendowej ENEA S.A. pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki.

Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki celem wydania oceny przyjętej rekomendacji. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.