Raport bieżący nr 6/2019

Tytuł raportu: Informacja o oddaleniu powództwa o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data: 01.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z 4 lipca 2018 roku dotyczącego wniesienia przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA z siedzibą w Poznaniu (MZZ Synergia) powództwa o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały nr 5 (Uchwała) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z 28 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w § 23 Statutu Spółki oraz działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż powziął informację o wydaniu 26 marca 2019 roku przez Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy (Sąd) wyroku w sprawie z powództwa MZZ Synergia o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie Uchwały, zgodnie z którym Sąd, w szczególności oddalił powództwo zasądzając jednocześnie na rzecz Spółki zwrot kosztów procesu.