Raport bieżący nr 5/2019

Tytuł raportu: Aktualizacja informacji w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 rok
Data: 15.03.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z 6 marca 2019 roku, Zarząd ENEA S.A. przekazuje do wiadomości publicznej aktualizację informacji o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2018. Wpływ na zmianę wyników, w toku badania przez audytora sprawozdań finansowych, miało zawiązanie rezerwy w wysokości 79 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za 2018 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 12 673 mln zł,

- EBITDA: 2 348 mln zł,

- EBIT: 1 037 mln zł,

- Zysk netto: 719 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 687 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 470 mln zł,

- Wytwarzanie: 869 mln zł,

- Dystrybucja: 1 111 mln zł,

- Obrót: -76 mln zł.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za 2018 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 4 702 mln zł,

- EBITDA: -142 mln zł,

- EBIT: -145 mln zł,

- Zysk netto: 727 mln zł.

W nawiązaniu do przekazanego do konsultacji publicznych w dniu 14 marca 2019 roku projektu Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia, Zarząd ENEA S.A. informuje, że oszacuje wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ENEA po ogłoszeniu ww. dokumentu w wersji ostatecznej.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za rok 2018, których publikację zaplanowano na 21 marca 2019 roku.