Raport bieżący nr 4/2019

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2018 rok
Data: 06.03.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 6 marca 2019 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2018, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za 2018 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 12 673 mln zł,

- EBITDA: 2 427 mln zł,

- EBIT: 1 116 mln zł,

- Zysk netto: 783 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 751 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 470 mln zł,

- Wytwarzanie: 869 mln zł,

- Dystrybucja: 1 111 mln zł,

- Obrót: 3 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 9 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 26,5 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,9 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 21,5 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę Kapitałową ENEA w 2018 roku jest pochodną m.in. następujących czynników:

- Obszar Wydobycie – na niższy r/r wynik segmentu wpływ miały zdarzenia geologiczno-hydrologiczne w pierwszym i czwartym kwartale 2018 roku w związku z czym produkcja oraz sprzedaż węgla handlowego osiągnęły wielkości niższe niż w roku poprzednim, przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji (m.in. wzrost kosztów pracy, usług obcych, zużycia materiałów); zwiększeniu r/r uległ też zakres prac przygotowawczych mających na celu zwiększenie poziomu produkcji w kolejnych latach,

- Obszar Wytwarzanie - wynik segmentu głównie pod wpływem:

a) wytwarzanie konwencjonalne: wzrost mocy wytwórczych w stosunku do 2017 roku, przy jednoczesnym wystąpieniu ograniczeń w dyspozycyjności bloków węglowych spowodowanych wydłużeniem planowanych remontów i zdarzeniami jednorazowymi, pracami modernizacyjnymi związanymi z dostosowaniem jednostek do konkluzji BAT, przeglądami gwarancyjnymi; wynik segmentu pozostaje pod presją sytuacji rynkowej w zakresie obrotu energią elektryczną, rosnących kosztów zmiennych produkcji, szczególnie w odniesieniu do CO2 oraz mniejszego poziomu darmowych praw do emisji dwutlenku węgla;

b) wytwarzanie OZE: wyższy wynik r/r wynika z wyraźnie wyższych cen energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii w drugiej połowie 2018 roku przy wyższym poziomie produkcji energii elektrycznej z tych źródeł,

- Obszar Dystrybucja - stabilny wynik generowany w tym obszarze tradycyjnie wspierany jest wzrostem wolumenu sprzedaży usług dystrybucji; w omawianym okresie odnotowano również wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej,

- Obszar Obrót – wynik w obrocie detalicznym pomimo wzrostu wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, nie rekompensuje wzrostu kosztów związanych z obowiązkami ekologicznymi (głównie obowiązek zielony) oraz zakupem energii elektrycznej wobec wzrostu cen rynkowych; obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z 18 stycznia 2019 roku dotyczącego analizy wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA, Spółka informuje, iż będą one miały negatywny wpływ na wyniki skonsolidowane w 2018 roku w porównaniu do osiągniętych wyników w analogicznym okresie poprzedniego roku. Segment wydobycia odnotował spadek EBITDA o 239 mln zł r/r.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za 2018 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 4 702 mln zł,

- EBITDA: -63 mln zł,

- EBIT: -66 mln zł,

- Zysk netto: 791 mln zł.

Na jednostkowy wynik netto ENEA S.A. w 2018 roku wpływ miały przede wszystkim dwa czynniki:

- ujemny wynik na działalności operacyjnej związanej ze sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców końcowych, gdzie wzrost wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej nie rekompensuje istotnych wzrostów po stronie kosztów w odniesieniu do obowiązków ekologicznych oraz cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym,

- pozytywny wynik na działalności finansowej będący pochodną stabilnej działalności spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w wyniku wdrożenia MSSF 15, skutki umów dla których spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENEA są agentami, prezentowane są w przychodach w wartościach netto, co w sposób istotny wpływa na obniżenie pozycji przychodów i kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ale pozostaje bez wpływu na wynik działalności operacyjnej poszczególnych spółek.

Ponadto Spółka zwraca uwagę, że zaprezentowane wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ENEA i ENEA S.A. za 2018 rok nie uwzględniają ewentualnego wpływu uchwalonej 28 grudnia 2018 roku Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami. Obecnie Spółka prowadzi stosowne analizy w przedmiotowej sprawie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za rok 2018, których publikację zaplanowano na 21 marca 2019 roku.