Raport bieżący nr 68/2018

Tytuł raportu: Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji projektu Ostrołęka C
Data: 29.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 68/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent"), informuje iż 28 grudnia 2018 roku Emitent zawarł porozumienie ("Porozumienie") ze spółkami ENERGA S.A. i Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka"), dotyczące realizacji projektu Ostrołęka C ("Projekt"). Na mocy Porozumienia rozwiązaniu ulega Umowa Inwestycyjna wraz z Aneksem, o których Emitent informował odpowiednio w raporcie bieżącym nr 42/2016 z 8 grudnia 2016 roku oraz nr 13/2018 z 26 marca 2018 roku.

W treści Porozumienia określono nowe zasady współpracy, w tym strukturę finansowania Projektu, gdzie Emitent deklaruje zaangażowanie finansowe dla realizacji Etapu Budowy w wysokości 1 mld PLN, ENERGA S.A. w wysokości nie mniej niż 1 mld PLN, poza środkami już zaangażowanymi. Ponadto, Porozumienie przewiduje zaangażowanie innych inwestorów w pozostałym zakresie koniecznym do pokrycia nakładów finansowych Projektu. Do 28 stycznia 2019 roku strony Porozumienia zamierzają między innymi:

-uzgodnić formę, harmonogram oraz warunki zaangażowania finansowego inwestora finansowego oraz/lub innych inwestorów;

-zawrzeć nową umowę inwestycyjną;

-uzgodnić zasady udzielenia Spółce przez kredytodawców kredytów niezbędnych dla ukończenia Etapu Budowy w sposób nie naruszający zobowiązań przyjętych przez Emitenta i ENERGA S.A. w ramach finansowania zewnętrznego (tzw. financial covenants).

Zawarcie Porozumienia stanowiło warunek wydania przez Emitenta zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) dla generalnego wykonawcy przez Spółkę.