Raport bieżący nr 67/2018

Tytuł raportu: Informacja w sprawie ogłoszonych przez PSE wstępnych wyników aukcji rynku mocy na 2023 rok
Data: 24.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 67/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2018, Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że PSE S.A. przekazała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 rok, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 202,99 PLN/kW/rok.

Mając na uwadze wyniki powyższej aukcji, jak również wyniki aukcji z 15 listopada 2018 roku Emitent szacuje, iż przychody Grupy Kapitałowej ENEA z rynku mocy mogą wynosić w 2023 roku:

1) dla bloku 11 w Elektrowni Kozienice (z umową mocową na 15 lat) i zakontraktowanych 915 MW – ok. 220 mln PLN;

2) dla jednostek modernizowanych (z umową mocową na 5 lat) i zakontraktowanych 2.711 MW – ok. 651 mln PLN;

3) dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 37 MW – ok. 8 mln PLN.

Ponadto Emitent informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy 21 grudnia 2018 roku, szacowane przychody dla nowej jednostki wytwórczej (z umową mocową na 15 lat) w Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o., mogą wynieść średniorocznie ok. 173 mln PLN.

Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej zawartej 8 grudnia 2016 roku ENEA S.A. posiada 50% udziałów w Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o., oraz taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wskazane powyżej obowiązki mocowe dla kontraktów jednorocznych nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w przypadku gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różniły się od zaprezentowanych wstępnych wyników, Spółka przekaże stosowną aktualizację w trybie raportu bieżącego.