Raport bieżący nr 60/2018

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wyniku aukcji rynku mocy na 2021 rok
Data: 15.11.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 60/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. informuje, że 15 listopada 2018 roku, w wyniku aukcji rynku mocy na 2021 rok (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 3 473 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do Grupy Kapitałowej ENEA. Cena zamknięcia aukcji na rundzie 5 mieści się w przedziale 218,56 - 240,40 PLN/kW/rok, i zgodnie z art.38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 roku, zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.

Łączny obowiązek mocowy Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje: 915 MW z umową mocową na 15 lat dla bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice oraz nie mniej niż 2 521 MW dla jednostek zmodernizowanych z umową mocową na 5 lat. Ponadto kontraktem rocznym zostanie objęte 37 MW.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.