Raport bieżący nr 59/2018

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres I - III kwartał 2018 roku
Data: 08.11.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 59/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") w dniu 8 listopada 2018 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za okres I - III kwartał 2018 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za okres I - III kwartał 2018 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 9.384 mln zł

EBITDA: 1.973 mln zł

EBIT: 920 mln zł

Zysk netto: 620 mln zł

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 584 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

Obrót: 38 mln zł

Dystrybucja: 872 mln zł

Wytwarzanie: 663 mln zł

Wydobycie: 400 mln zł

Wybrane dane operacyjne:

Produkcja węgla netto: 6,82 mln ton,

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 19,94 TWh,

Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 14,935 TWh,

Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 15,862 TWh.

Na wstępny wynik EBITDA Grupy Kapitałowej ENEA w okresie I - III kwartał 2018 roku wpływ miały następujące zdarzenia:

- Obszar Obrót – w obrocie detalicznym w całym okresie 2018 roku najistotniejsze znaczenie miał fakt, iż wzrost wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie zrekompensował wzrostu kosztów związanych z obowiązkami ekologicznymi oraz zakupem energii elektrycznej; obrót hurtowy pozostawał pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2;

- Obszar Dystrybucja – stabilny wynik generowany w tym obszarze tradycyjnie wspierany był wzrostem wolumenu sprzedaży usług dystrybucji; w omawianym okresie odnotowano wzrost wyniku pozostałej działalności operacyjnej głównie w związku z otrzymanymi odszkodowaniami, niższymi rezerwami dot. majątku sieciowego i wzrostem wartości przychodów z nieodpłatnie przyjętych środków trwałych w wyniku usuwania kolizji na majątku sieciowym;

- Obszar Wytwarzanie – wynik pozostawał pod wpływem szeregu czynników:

a) wytwarzanie konwencjonalne: obok zwiększenia mocy wytwórczych w stosunku do 2017 roku zanotowano szereg ograniczeń w dyspozycyjności bloków wytwórczych związanych z remontami planowanymi, pracami modernizacyjnymi związanymi z dostosowaniem jednostek do konkluzji BAT, przeglądami gwarancyjnymi, o których Emitent informował również w poprzednich okresach roku 2018; wynik obszaru pozostawał pod presją sytuacji rynkowej w zakresie obrotu energią elektryczną, rosnących kosztów zmiennych produkcji (przede wszystkim w odniesieniu do cen węgla energetycznego, jego transportu oraz uprawnień do emisji CO2), nie bez znaczenia pozostaje zmniejszający się poziom darmowych praw do emisji dwutlenku węgla;

b) wytwarzanie oparte o odnawialne źródła energii odnotowało w całym okresie 2018 roku wyższe wyniki niż w porównywalnym okresie 2017 roku na co najistotniejszy wpływ miały rosnące przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wspierane przez wyższe ceny zielonych certyfikatów;

- Obszar Wydobycie – po trudnościach I kwartału, kolejne okresy wspierane stabilizacją poziomu wydobycia oraz wzrostem ceny sprzedaży pozwoliły na odbudowanie wyników do poziomu odnotowanego w porównywalnym okresie roku 2017.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za okres I - III kwartał 2018 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 3.423 mln zł

EBITDA: - 18 mln zł

EBIT: - 19 mln zł

Zysk netto: 712 mln zł

Na wstępny jednostkowy wynik netto ENEA S.A. za okres I - III kwartał 2018 roku miały wpływ dwa czynniki:

- ujemny wynik na działalności operacyjnej związanej ze sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców końcowych, gdzie wzrost wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej nie rekompensował istotnych wzrostów po stronie kosztów w odniesieniu do obowiązków ekologicznych oraz cen energii elektrycznej na rynku hurtowym;

- pozytywny wynik na działalności finansowej będący pochodną stabilnej działalności spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENEA.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w wyniku wdrożenia MSSF 15, skutki umów dla których Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENEA są agentami, prezentowane są w przychodach w wartościach netto, co w sposób istotny wpływa na obniżenie pozycji przychodów i kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ale pozostaje bez wpływu na wynik działalności operacyjnej poszczególnych Spółek.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2018 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2018 roku.