Raport bieżący nr 58/2018

Tytuł raportu: Powzięcie informacji o złożeniu pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data: 30.10.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 58/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że 30 października 2018 roku powziął informację o złożeniu pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C przez akcjonariusza Spółki Międzyzakładowy Związek Zawodowy Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA z siedzibą w Poznaniu.