Raport bieżący nr 56/2018

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A.
Data: 23.10.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 56/2018

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 października 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA o następującej treści:

"Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ("TFI PZU SA") z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, tj.:

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,

2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,

3. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum,

4. inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

("Fundusze TFI PZU"), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.; dalej: "Ustawa o Ofercie") niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w dniu 19 października 2018 r. zbycia 2.170.000 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji ENEA S.A., dokonanego w dniu 17 października 2018 r. w ramach transakcji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%, tj.:

 

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 22 872 130

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,1812%

Liczba głosów z akcji: 22 872 130

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,1812%

 

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 20 702 130

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,6897%

Liczba głosów z akcji: 20 702 130

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,6897%.

 

Ponadto TFI PZU SA informuje, iż:

- Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki;

- Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie, odnoszących się do akcji Spółki;

- TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki."