Raport bieżący nr 53/2018

Tytuł raportu: Potwierdzenie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings
Data: 01.10.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2018

Potwierdzenie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w wydanym 1 października 2018 roku komunikacie agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja") potwierdziła dla Spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" ze stabilną perspektywą.

Potwierdzenie ratingów uwzględnia zmianę profilu biznesowego Spółki, w którym zwiększyła się rola bardziej ryzykownych, zdaniem Agencji, segmentów działalności takich jak wytwarzanie energii elektrycznej i górnictwo węgla kamiennego. Nadal jednak istotną część działalności Spółki stanowi bardziej przewidywalny sektor dystrybucji energii elektrycznej. Agencja spodziewa się, że rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz ceny węgla kamiennego będą miały jedynie ograniczony wpływ na wyniki segmentu wytwarzania, z uwagi na ich oczekiwane odzwierciedlenie w rosnących hurtowych cenach energii elektrycznej na polskim rynku.

Agencja zakłada, że zaangażowanie Spółki w projekt Ostrołęka C nie przekroczy 1 mld złotych oraz że równocześnie ENEA S.A. wstrzyma wypłacanie dywidend do 2022 roku, co powinno pozwolić Spółce utrzymać dźwignię finansową netto opartą na przepływach z działalności operacyjnej (FFO) poniżej poziomu 3x. Jego przekroczenie stanowi negatywny czynnik zmiany ratingu. Agencja ocenia zaangażowanie Spółki w budowę bloku węglowego Ostrołęka C jako negatywne dla jej profilu kredytowego.

Dodatkowe informacje, w tym definicje ratingów stosowanych przez Agencję, zasady ich stosowania, zastosowane kryteria i metodyki, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności oraz dokumenty dotyczące stosowanych polityk i procedur są dostępne na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com.

Treść komunikatu Agencji, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki