Raport bieżący nr 51/2018

Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 24.09.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 51/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że 24 września 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., podjęło uchwałę, na mocy której w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Paweł Andrzej Koroblowski.

Pan Paweł Andrzej Koroblowski w 1991 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej na kierunku elektrotechnika uzyskując tytuł magistra inżyniera, a w 1997 roku obronił pracę doktorską uzyskując dyplom doktora nauk technicznych. W 2002 roku ukończył studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1992 - 2018 Pan Paweł Andrzej Koroblowski pracował w p.p. PKP (od 2001 roku w spółce PKP Energetyka) zajmując stanowiska Dyrektora Biura Strategii, Dyrektora Biura Zarządzania Ryzykiem oraz Dyrektora ds. Analiz Systemowych, kierującego Wydziałem Analiz Rynku. Od 12 września 2018 roku Pan Paweł Andrzej Koroblowski jest zastępcą Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii. Pan Paweł Andrzej Koroblowski był Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Telekomunikacja Kolejowa, PKP Informatyka, Elester-PKP. Pan Paweł Andrzej Koroblowski zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Andrzej Koroblowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Andrzej Koroblowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].