Raport bieżący nr 49/2018

Tytuł raportu: Podpisanie porozumienia dotyczącego zaangażowania kapitałowego w projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka C
Data: 04.09.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 49/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z 30 listopada 2016 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, że 4 września 2018 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy ENEA S.A., Energa S.A., Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. ("Spółka"), a Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Energia ("Fundusz"), w zakresie zaangażowania kapitałowego Funduszu (poprzez objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki) w realizowany przez Spółkę projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego, o mocy brutto około 1000 MW, opalanego węglem kamiennym ("Porozumienie", "Projekt").

Zaangażowanie się Funduszu w Spółkę jest uzależnione od spełnienia się szeregu warunków o charakterze prawnym, korporacyjnym i finansowym, w tym od sytuacji rynkowej.

Porozumienie stanowi wyłącznie zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze dotyczących zawarcia przez Fundusz z ENEA S.A., Energa S.A. oraz Spółką umowy inwestycyjnej, bądź przystąpienia Funduszu do obecnie obowiązującej umowy inwestycyjnej, o podpisaniu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2016 z 8 grudnia 2016 roku. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do 30 listopada 2018 roku.

W treści Porozumienia określono wstępną strukturę finansowania Projektu, gdzie łącznie 2 mld PLN obejmuje kapitał wnoszony do Spółki przez ENEA S.A. i Energa S.A. (po 1 mld PLN), uwzględniając w tej kwocie środki wnoszone przez ENEA S.A. i Energa S.A. przed dniem zawarcia ewentualnej umowy inwestycyjnej z Funduszem, oraz maksymalnie 1 mld PLN kapitał wnoszony do Spółki przez Fundusz, a pozostała kwota przypadać będzie na inne formy finansowania.

Porozumienie zostało zawarte w związku z postępowaniem o uzyskanie certyfikatu warunkowego uprawniającego Spółkę do udziału w aukcji głównej w ramach rynku mocy i może być w tym celu okazane PSE S.A.

Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy dotyczącej finansowania Projektu.