Raport bieżący nr 46/2018

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku
Data: 07.08.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. (Spółka) w dniu 7 sierpnia 2018 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2018 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2018 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 6 040 mln zł

EBITDA: 1 304 mln zł

EBIT: 633 mln zł

Zysk netto: 462 mln zł

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 431 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

Obrót: 29 mln zł

Dystrybucja: 580 mln zł

Wytwarzanie: 437 mln zł

Wydobycie: 274 mln zł

Wybrane dane operacyjne:

Produkcja węgla netto: 4,52 mln ton,

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej: 13,981 TWh,

Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 10,047 TWh,

Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 10,654 TWh.

Na wstępny wynik EBITDA Grupy Kapitałowej ENEA w I półroczu 2018 roku wpływ miały następujące zdarzenia:

- Obszar Obrót – wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych, przy jednoczesnym wzroście kosztów obowiązków ekologicznych (szczególnie obowiązek zielony) oraz zakupu energii elektrycznej;

- Obszar Dystrybucja – wzrost wolumenu sprzedaży usług dystrybucji oraz wzrost wyniku pozostałej działalności operacyjnej głównie w związku z otrzymanymi odszkodowaniami oraz niższymi niż w okresie porównywalnym 2017 roku rezerwami dot. majątku sieciowego;

- Obszar Wytwarzanie – obok zwiększenia mocy wytwórczych w stosunku do 2017 roku zanotowano postój gwarancyjny bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice, wydłużenie prac modernizacyjnych bloku nr 10 przy jednoczesnym odstawieniu bloku nr 9 co było związane z dostosowaniem tych jednostek wytwórczych w Elektrowni Kozienice do konkluzji BAT; istotny wpływ na wyniki segmentu mają również warunki rynkowe dot. cen energii elektrycznej oraz rosnące koszty zmienne;

- Obszar Wydobycie – po trudnościach I kwartału, kolejny okres, wspierany wzrostem ceny sprzedaży, przyniósł stabilizację poziomu wydobycia i odbudowanie wyników w omawianym segmencie.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I półrocze 2018 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 2 250 mln zł

EBITDA: 15 mln zł

EBIT: 14 mln zł

Zysk netto: 748 mln zł

Na wstępny jednostkowy wynik netto ENEA S.A. w I półroczu 2018 roku miały wpływ przede wszystkim czynniki związane z obrotem energią elektryczną takie jak: wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorcy końcowego, przy jednoczesnym wzroście kosztów obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) oraz ceny zakupu energii elektrycznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w wyniku wdrożenia MSSF 15, skutki umów dla których Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENEA są agentami, prezentowane są w przychodach w wartościach netto, co w sposób istotny wpływa na obniżenie pozycji przychodów i kosztów, ale pozostaje bez wpływu na wynik działalności operacyjnej poszczególnych Spółek.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2018 roku, którego publikację zaplanowano na 13 września 2018 roku.