Raport bieżący nr 44/2018

Tytuł raportu: Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”.
Data: 12.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2018 z 6 lipca 2018 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" ("Zamówienie") Zarząd ENEA SA ("Emitent") informuje, że 12 lipca 2018 roku powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. ("Spółka") Umowy o zamówienie publiczne ("Umowa") z Generalnym Wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S., wyłonionym w ramach przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie Zamówienia.

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, budowa i oddanie do eksploatacji bloku energetycznego wraz z gospodarkami pomocniczymi, wyposażonego w przepływowy kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym o ciśnieniu pary świeżej 271 MPa, z zamkniętym układem chłodzenia, o mocy elektrycznej brutto 1000 MWe (931 MWe netto) i sprawności netto 46% pracującego na paramentach nadkrytycznych pary, o temperaturze pary świeżej 600 st. C i temperaturze pary wtórnie przegrzanej 620 st. C (Inwestycja).

Zgodnie z zawartą Umową, wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł .

Umowa przewiduje kary umowne dla Generalnego Wykonawcy m.in. z tytułu opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy czy też nieosiągnięcie lub niedotrzymanie tzw. gwarantowanych parametrów technicznych Inwestycji.

Zawarcie Umowy, nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta w tym przedmiocie oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.