Raport bieżący nr 42/2018

Tytuł raportu: Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENEA SA na określenie sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.
Data: 05.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z 2 lipca 2018 roku, Zarząd ENEA SA ("Emitent") informuje, że w dniu 5 lipca 2018 roku powziął informację o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Emitenta na określenie sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka") w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz ALSTOM Power Systems S.A.S., wyłonionym w ramach przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW".

Wyrażenie przedmiotowej zgody przez Radę Nadzorczą Emitenta, jak również ewentualne podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przedmiotowej uchwały, nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta w tym przedmiocie oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.

Emitent w osobnych raportach bieżących będzie przekazywał dalsze informacje dotyczące procesu związanego z uzyskiwaniem zgody na zawarcie Umowy.