Raport bieżący nr 41/2018

Tytuł raportu: Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data: 04.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w nawiązaniu do informacji nt. sprzeciwów zgłoszonych do uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 28 maja 2018 roku (NWZ), o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 34/2018 z 28 maja 2018 roku, otrzymał z Sądu Okręgowego w Poznaniu, IX Wydziału Gospodarczego (Sąd) odpis pozwu złożonego przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA z siedzibą w Poznaniu (Powód) przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały nr 5 NWZ w sprawie przyjęcia zmian w § 23 Statutu Spółki bądź ewentualnie uchylenie ww. uchwały, wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia Powoda poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego w zakresie dotyczącym zaskarżonej uchwały.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wraz z odpisem pozwu Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu o oddaleniu wniosku Powoda o zabezpieczenie powództwa w zakresie wskazanym powyżej, wraz z uzasadnieniem postanowienia, z którego wynika, w szczególności, iż Powód nie uprawdopodobnił roszczenia, którego zabezpieczenia się domagał. Postanowienie Sądu jest nieprawomocne.