Raport bieżący nr 36/2018

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 roku
Data: 29.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 roku (ZWZ).

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, którego przedstawienie przewidziane jest w ramach 5 punktu planowanego porządku obrad ZWZ oraz uzasadnienie Zarządu Spółki proponowanego podziału zysku netto za miniony rok obrotowy w związku z punktem 10 planowanego porządku obrad ZWZ.