Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Grupa Enea ogłasza wyniki za I kwartał 2018 roku – dobre wyniki finansowe i wzrost produkcji energii

Dobre wyniki operacyjne i finansowe Grupy Enea oraz znacznie wyższa produkcja energii w I kwartale 2018 r. wskazują na efekty ubiegłorocznych inwestycji w aktywa wytwórcze. Wzrost EBITDA Grupy oraz poprawa wyników EBITDA w trzech obszarach potwierdzają konsekwentny rozwój nowoczesnego koncernu surowcowo-energetycznego. Planowo realizowany jest strategiczny cel zwiększania sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej, Grupa odpowiedzialnie wdraża swoją politykę inwestycyjną.

W I kwartale 2018 r. EBITDA Grupy wyniosła 702 mln zł i wzrosła o 5,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2.988 mln zł i wzrosły o 10,3%. Grupa poprawiła wynik EBITDA w trzech obszarach działania. Najwyższa EBITDA, 297 mln zł zrealizowana została w obszarze dystrybucji (wzrost o 13,4%). Znaczący wynik EBITDA został również wypracowany w obszarze wytwarzanie - 227 mln zł (wzrost o 12,3%). Podstawowym czynnikiem wzrostu w tym obszarze był  przyrost mocy wytwórczych w wyniku przejęcia Elektrowni Połaniec i oddanie do użytku bloku B11 o mocy 1 075 MW w Elektrowni Kozienice. Wynik EBITDA w obszarze obrotu wyniósł 53 mln (wzrost o 4,9%). Jedynie obszar wydobycie, w którym w I kwartale natrafiono na przejściowe trudności geologiczne, miał gorszy wynik niż przed rokiem. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 254 mln zł wobec 321 mln zł rok wcześniej.

Wyniki I kwartału wyraźnie wskazują na efekty przejęć oraz inwestycji w aktywa wytwórcze i dowodzą słuszności podjętych decyzji. Enea planowo realizuje cel zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wzrósł o 574 GWh, czyli 11,4% r/r), co przełożyło się na zwiększenie łącznego przychodu ze sprzedaży o 116 mln zł, czyli ponad 10% w stosunku do analogicznego kwartału 2017 r. W tym okresie zwiększyła się także sprzedaż ciepła, która wyniosła  2.737 TJ  (wzrost o 30,8% r/r).

W I kwartale 2018 r. Grupa Enea wytworzyła 6,3 TWh energii elektrycznej, czyli o 68,7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, z czego 5,9 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Nastąpił też wzrost w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 165 GWh. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 5,2 TWh, a więc zwiększyła się o 4,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Grupa Enea wydała na inwestycje 437,4 mln zł, przy wartości  wskaźnika długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,0.

Początkowe trzy miesiące tego roku to pierwszy kwartał pracy nowego bloku B11 w Elektrowni Kozienice. Od momentu uruchomienia do końca marca jednostka wyprodukowała ponad 1,5 TWh energii elektrycznej, pracując w tym okresie ponad 2 100 godzin. Jednostka wykazuje się dużą elastycznością pracy – zmiana mocy w ciągu 15 minut wynosi 160 MW. 7 maja rozpoczął się planowany przegląd gwarancyjny B11. Prace związane z okresowym przeglądem instalacji i systemów oraz te, które mogą być wykonywane tylko podczas postoju bloku potrwają do 27 maja.

LW Bogdanka wypracowała w I kwartale 2018 r. skonsolidowane przychody w wysokości 398,7 mln zł, czyli o 14,3 proc. niższe niż przed rokiem. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 127,5 mln zł, zysk operacyjny 28,5 mln zł, a zysk netto 23,2 mln zł. Na wyniki wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej, które przełożyły się na przejściowo niższy wskaźnik uzysku i w konsekwencji na niższą produkcję i sprzedaż. Z drugiej strony pozytywnie na wynik finansowy wpłynęło rozliczenie ugody zawartej pomiędzy spółką a konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras. Dodatni wpływ na zysk operacyjny i EBITDA z tego tytułu wyniósł ok. 28,7 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2018 r. wyniosła blisko 2,1 mln ton wobec 2,4 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż węgla ukształtowała się na poziomie 2,0 mln ton, wobec 2,4 mln ton rok wcześniej. Średni uzysk wyniósł 56,7%, wobec 66,7% przed rokiem. Udział spółki w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł po I kwartale 2018 r. 16,5%. Z kolei udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej ukształtował się na poziomie 22,7%.

Bogdanka złożyła w maju wniosek o koncesję wydobywczą na złoże „K-6 i K-7”. Zasoby operatywne objęte Projektem Zagospodarowania Złoża w okresie obowiązywania koncesji, o którą wnioskuje LWB, czyli do 2046 r., szacowane są na 66 mln ton. W dalszej kolejności Bogdanka planuje wystąpić o przedłużenie koncesji, co pozwoliłoby zwiększyć poziom zasobów o kolejne 60-70 mln ton. Pierwsza ściana na złożu „K-6 i K-7” może zostać uruchomiona w 2022 r., przy założeniu, że koncesja zostanie przyznana jeszcze w tym roku.

 

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA I KWARTAŁ 2018 R.

Mirosław Kowalik, prezes Enei

 Po bardzo dobrym i przełomowym pod wieloma względami dla Grupy Enea roku 2017, w I kwartale 2018 r. kontynuowaliśmy realizację zadań i celów wytyczonych w naszej Strategii Rozwoju. Nasza  odpowiedzialna polityka inwestycyjna umocniła pozycję Grupy na rynku energii oraz bezpieczeństwo energetyczne państwa. Kontynuujemy działania w kierunku wypracowania optymalnej synergii między segmentami oraz poprawę efektywności operacyjnej.  Zwiększamy nakłady na ochronę środowiska oraz udział energii ze źródeł odnawialnych w naszej produkcji. Szybki postęp technologiczny, nowe regulacje rynkowe powodują, że będziemy kłaść większy nacisk na dywersyfikację naszych projektów inwestycyjnych.

Aktywnie uczestniczymy w budowaniu i rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Wzmacniamy w Grupie kompetencje i monitorujemy plany lokalnych samorządów z naszego obszaru dystrybucji, by móc proponować im działania w zakresie dalszego rozwoju elektromobilności. Zamierzamy rozwijać sieć stacji ładowania w północno-zachodniej Polsce. Nawiązaliśmy już współpracę z  Kolejowymi Zakładami Łączności (KZŁ). Enea Serwis będzie certyfikowanym dystrybutorem, instalatorem i serwisantem sieci produkowanych przez KZŁ stacji ładowania pojazdów elektrycznych – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych

– Pozycja finansowa Grupy jest bezpieczna, m.in. dzięki stałej dyscyplinie kosztowej, poszukiwaniu optymalizacji procesów oraz dbałości o odpowiednie wykorzystanie posiadanych zasobów. Osiągnięte wyniki kwartalne – 5,4% wzrost EBITDA Grupy; wzrost wolumenu sprzedaży energii oraz gazu o 11,4%; większe o 10,3% przychody ze sprzedaży netto oraz stabilna sytuacja finansowa pozwalają nam odpowiedzialnie i konsekwentnie realizować program inwestycyjny we wszystkich obszarach działalności. Pierwszy kwartał tego roku i poprawione wyniki w trzech obszarach naszej działalności wskazują na efekty ostatnich inwestycji w segmencie wytwarzania i dystrybucji. Jesteśmy na dobrej drodze ku realizacji celów i wskaźników określonych w Strategii Rozwoju Grupy w perspektywie do 2030 r. – powiedział Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych      

– W obszarze obrotu nasze działania niezmiennie koncentrują się na zwiększaniu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego. Dzięki ciągle rozwijanej ofercie produktowej pozyskiwani są nowi Klienci i zwiększa się wolumen sprzedawanej energii elektrycznej i gazu – w I  kwartale 2018 r. zanotowaliśmy wzrost o 11,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Naszą odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania rynku jest model biznesowy ukierunkowany na Klienta. Nowe produkty Enea Smart i Enea Eco to poza energią elektryczną dostęp do nowych technologii i innowacji. Wskazujemy nowe trendy i zaznajamiamy z nimi naszych Klientów, wypełniając misję innowacyjnego koncernu energetycznego. Dodatkowo Enea Eco promuje większe zużycie energii elektrycznej w nocy i jest ofertą wspierającą walkę ze smogiem. Obie nasze linie produktowe zamierzamy rozwijać w kolejnych kwartałach tego roku  – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych

– Już pierwsze miesiące pracy nowego bloku w Elektrowni Kozienice pokazały nam atuty najnowszej inwestycji. B11 wykazuje się wysoką niezawodnością i elastycznością pracy, co umożliwia szybkie reakcje na zmieniające się zapotrzebowanie w sieci. Od momentu oddania bloku do eksploatacji do końca I kwartału, jednostka wyprodukowała ponad 1,5 TWh energii elektrycznej. Od 7 maja trwa planowany przegląd gwarancyjny, w trakcie którego sprawdzane, regulowane i kalibrowane są instalacje oraz systemy, wymieniane są filtry i oleje. Niezmiennie inwestujemy w modernizację sieci i rozbudowujemy strategiczne stacje elektroenergetyczne. Przykładowo w styczniu Enea Operator zakończyła kilkuetapową przebudowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) w Kostrzynie nad Odrą. Stale pracujemy nad poprawą niezawodności pracy sieci i rozwojem narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie naszą siecią dystrybucyjną – powiedział Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka

– Utrudnienia, z jakimi mieliśmy do czynienia w minionym kwartale, były przejściowe. Już od marca produkcja odbywa się zgodnie z planem. Podtrzymujemy tegoroczny plan wydobycia na poziomie nie niższym niż 9 mln ton. Koncentrujemy się obecnie na przygotowaniach do udostępnienia, poprzez istniejącą infrastrukturę podziemną, złoża Ostrów, na które koncesję wydobywczą otrzymaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 r.  – powiedział Artur Wasil, prezes LW Bogdanka.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o elektrowniach wodnych Grupy Enea: