Raport bieżący nr 32/2018

Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017
Data: 23.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z 16 maja 2018 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 1 813 324 tys. zł w ten sposób, że 100 % zysku netto proponuje przeznaczyć na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie kapitałów rezerwowych.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.