Raport bieżący nr 29/2018

Tytuł raportu: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Data: 15.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 w sprawie zmian Statutu dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 maja 2018 roku Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 14 maja 2018 roku przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami Sąd dokonał rejestracji zmiany § 13 poprzez zmianę ust 5, wykreślenie ust. 7, zmianę oznaczenia ust. 8 na ust. 7, zmianę oznaczenia ust. 9 na ust. 8, zmianę ust.10 na ust. 9.

Treść zmienionych zapisów Statutu została przekazana w przywołanym raporcie bieżącym 21/2018.

Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 roku.