Raport bieżący nr 28/2018

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2018 roku
Data: 08.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A (Spółka) w dniu 8 maja 2018 r. informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2018 roku Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2018 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 2.989 mln zł,

- EBITDA: 702 mln zł,

- EBIT: 339 mln zł,

- Zysk netto: 254 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 240 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Obrót: 53 mln zł,

- Dystrybucja: 297 mln zł,

- Wytwarzanie: 227 mln zł,

- Wydobycie: 123 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,1 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej: 6,335 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,182 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,597 TWh.

Na wstępny wynik EBITDA Grupy Kapitałowej ENEA w I kwartale 2018 roku wpływ miały następujące zdarzenia:

- Obszar Obrót – wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych, wzrost kosztów obowiązków ekologicznych, zawiązanie niższej niż w analogicznym okresie 2017 roku rezerwy w związku z wypowiedzianymi umowami długoterminowymi na zakup zielonych certyfikatów;

- Obszar Dystrybucja – wzrost wolumenu sprzedaży usług dystrybucji oraz wzrost wyniku pozostałej działalności operacyjnej głównie w związku z otrzymanymi odszkodowaniami;

- Obszar Wytwarzanie – pozostaje pod wpływem dwóch grup czynników mających wpływ na całkowite wytwarzanie energii elektrycznej 1) zwiększenie mocy wytwórczych – oddanie do użytkowania bloku 11 w Elektrowni Kozienice, 2) wydłużenie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem bloku nr 10 do konkluzji BAT w Elektrowni Kozienice oraz odstawienie bloku zielonego do planowanego przeglądu w Elektrowni Połaniec;

- Obszar Wydobycie – niższe wydobycie netto w I kwartale 2018 r. spowodowane istotnymi utrudnieniami geologicznymi i hydrologicznymi oraz polubowne zakończenie sporu z konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku dotyczącego analizy wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA, Spółka informuje, iż będą one miały nieznaczny wpływ na wyniki skonsolidowane w I kwartale 2018 roku w porównaniu do osiągniętego wyniku w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I kwartał 2018 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 1.173 mln zł,

- EBITDA: 33 mln zł,

- EBIT: 32 mln zł,

- Zysk netto: 44 mln zł.

Na wstępny jednostkowy wynik netto ENEA S.A. w I kwartale 2018 roku miały wpływ przede wszystkim czynniki związane z obrotem energią elektryczną takie jak: wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorcy końcowego, wzrost kosztów obowiązków ekologicznych czy zawiązanie niższej rezerwy w związku z wypowiedzianymi umowami długoterminowymi na zakup "zielonych certyfikatów" w odniesieniu do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w wyniku wdrożenia MSSF 15, skutki umów dla których Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENEA są agentami, prezentowane są w przychodach w wartościach netto, co w sposób istotny wpływa na obniżenie pozycji przychodów i kosztów, ale pozostaje bez wpływu na wynik działalności operacyjnej poszczególnych Spółek.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2018 roku, którego publikację zaplanowano na 24 maja 2018 roku.