Raport bieżący nr 22/2018

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Data: 16.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 16 kwietnia 2018 roku dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.:

- odwołano Pana Rafała Bargiela (dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej) oraz Pana Piotra Kossaka (dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) z pełnionych funkcji,

- powołano w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji Pana Ireneusza Kulkę oraz Pana Pawła Jabłońskiego.

Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała dotycząca powołania Pana Pawła Jabłońskiego wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia pozyskania przez kandydata pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Ireneusza Kulki zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 14/2018 z 27 marca 2018 roku i pozostają aktualne na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Informacje na temat Pana Pawła Jabłońskiego zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji, oświadczeń oraz pozyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].