Raport bieżący nr 21/2018

Tytuł raportu: Zmiany Statutu Spółki dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 roku
Data: 16.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. obradujące w dniu 16 kwietnia 2018 roku na mocy uchwały nr 8 dokonało zmian Statutu Spółki w zakresie §13 w ten sposób, że:

1) ustęp 5 w dotychczasowym brzmieniu:

"Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone ust. 9 i 10."

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

"Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone ust. 8 i 9.";

2) wykreśla się ustęp 7 w dotychczasowym brzmieniu:

"Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,";

3) dotychczasowy ustęp 8 w brzmieniu:

"Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego."

otrzymuje oznaczenie ustęp 7;

4) dotychczasowy ustęp 9 w brzmieniu:

"Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,

a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;"

otrzymuje oznaczenie ustęp 8;

5) dotychczasowy ustęp 10

"Ponadto kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki."

otrzymuje oznaczenie ustęp 9.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. obradujące w dniu 16 kwietnia 2018 roku upoważniło Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z ww. zmianami.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].