Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Zrównoważony rozwój Grupy Enea zwiększa jej wartość i bezpieczeństwo energetyczne kraju

Rok 2017 w Grupie Enea był przełomowy pod wieloma względami. Enea zajęła pozycję wicelidera w zakresie produkcji energii elektrycznej, zwiększając moce wytwórcze w wyniku akwizycji Elektrowni Połaniec i oddania do użytku strategicznej inwestycji Grupy – bloku B11 Elektrowni Kozienice. Grupa Enea w 2017 r. odnotowała dwucyfrowy wzrost EBITDA (15,3%) i zysku netto (37,2%) w ujęciu r/r, które wskazują na konsekwencję w realizacji przyjętej Strategii Rozwoju i dają stabilne podstawy do dalszego wzrostu. Konsekwentne nastawienie proklienckie oraz poszerzanie oferty o kolejne atrakcyjne produkty, sprawiły, że Enea zwiększyła sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 1.219 GWh, czyli 7,3% r/r. Dzięki inwestycjom Grupa Enea  wyróżnia się dziś na tle branży, jako posiadająca jeden z najniższych wskaźników emisyjności w sektorze i najwyższy udział własnego surowca w wytwarzaniu.

Podejmowane na przestrzeni roku 2017 działania i projekty w Grupie Enea to inicjatywy i rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne kraju i pewność dostaw energii do Klientów oraz służące rozwojowi rodzimej gospodarki i innowacyjności. Ich odzwierciedleniem są dobre wyniki finansowe i operacyjne oraz stabilna pozycja Enei na polskim rynku energetycznym.

W 2017 roku Grupa Enea wypracowała 2.684 mln zł EBITDA (wzrost o 15,3% r/r) oraz 11.406 mln zł przychodów ze sprzedaży netto (wzrost o 1,3% r/r). Zysk netto wyniósł 1.165 mln (wzrost o 37,2% r/r), a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej  1.070 mln zł (wzrost o  36,4%.) Grupa przeznaczyła na inwestycje 4.187 mln zł, czyli o 52,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Produkcja i sprzedaż węgla w 2017 utrzymała się na podobnym r/r poziomie 9 mln ton netto. Znacznie, bo o 54,6% do poziomu 21 TWh, wzrosła produkcja energii elektrycznej – to efekt akwizycji Elektrowni Połaniec. Grupa zwiększyła także wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych o 1,3 TWh. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym zwiększyła się do 19,3 TWh (wzrost o 2,8% r/r), zaś wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym urósł o 5,2% r/r do 18,9 TWh.

W analizowanym okresie najwyższa EBITDA wynosząca 1.073 mln zł została zrealizowana w obszarze dystrybucji. Największy wzrost EBITDA o 218 mln zł (42,1% r/r) nastąpił w obszarze wytwarzania, w którym EBITDA wyniosła 735 mln zł. Wpływ na to miał wzrost mocy wytwórczych w związku z przejęciem Elektrowni Połaniec (wartość EBITDA konsolidowana od 14.03.2017 r.). Obszar obrotu wypracował 178 mln zł EBITDA, to wzrost o 23,8 mln, co stanowi 15,4% r/r. W obszarze wydobycia EBITDA wzrosła o 15,9 % i wyniosła 709 mln zł. Na ten wynik wpływ miało rozwiązanie rezerwy wynikające z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów LW Bogdanka.

Wypracowane wyniki finansowe to efekt zrównoważonego wzrostu obszarów biznesowych Grupy Enea. Grupa zaczęła korzystać z synergii i potencjału obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec. Realizowany model biznesowy pozwala wyróżniać się Grupie na tle branży, jako posiadającej jeden z najniższych wskaźników emisyjności w sektorze i najwyższy udział własnego surowca w wytwarzaniu. To ważne w kontekście dbałości o środowisko oraz wspierania działań związanych z poprawą jakości powietrza w Polsce.

Rok 2017 w Grupie Enea – najważniejsze wydarzenia:
 • Akwizycja Elektrowni Połaniec – dzięki zakupowi Grupa Enea znacznie powiększyła swoje aktywa wytwórcze, stając się wiceliderem w zakresie produkcji energii elektrycznej w Polsce.
 • Enea Operator uruchomiła w Poznaniu najnowocześniejszą Centralną Dyspozycję Mocy (CDM), która zarządza operatorską siecią wysokiego napięcia w północno-zachodniej Polsce. Taka organizacja służb umożliwia elastyczne i szybkie reagowanie na wydarzenia występujące w całej sieci 110 kV.
 • Trzy razy w ciągu roku gwałtowne zjawiska pogodowe oraz silne wiatry powodowały znaczne awarie masowe i niszczyły część infrastruktury sieciowej na terenie obszaru dystrybucji Enei Operator. Dzięki sprawnej pracy i zaangażowaniu, brygady elektromonterów przywróciły dostawy energii do Odbiorców.
 • LW Bogdanka otrzymała koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów”. LWB dysponuje obecnie 391 mln ton potencjału wydobywczego 3 obszarów koncesyjnych.
 • Grupa Enea oddała do użytku nowoczesny bloku energetyczny na parametry nadkrytyczne o mocy 1.075 MW w Elektrowni Kozienice. B11 jest największą inwestycją w historii Grupy i najnowocześniejszą tego typu jednostką wytwórczą w kraju.
 
KOMENTARZE DO WYNIKÓW ROCZNYCH GRUPY ENEA:

 

Mirosław Kowalik, prezes Enei:

– Ostatni rok to czas dalszego zrównoważonego rozwoju Grupy Enea, który w istotny sposób przybliżył nas do realizacji wyznaczonych celów strategicznych we wszystkich obszarach łańcucha wartości. Akwizycja Elektrowni Połaniec, oddanie do eksploatacji bloku 1.075 MW w Elektrowni Kozienice i koncesja na złoże Ostrów wzmocniła naszą pozycję rynkową w obszarze wydobywczo-wytwórczym. Okres ten zakończyliśmy dobrymi wynikami finansowymi i operacyjnymi, które stanowią solidny fundament do dalszego rozwoju Grupy. Jednym z naszych celów strategicznych jest wypracowanie właściwej synergii między naszymi aktywami i zbilansowanie się w ramach Grupy, czemu służą konsekwentne inwestycje w moce wytwórcze. Już dziś jesteśmy na dobrej drodze do realizacji tego celu. Wzrost zdolności wytwórczych Grupy idzie w parze ze wzrostem sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym, której wolumen w ubiegłym roku powiększył się o 1.219 GWh, czyli ponad 7% r/r. Inwestycje, dążenie do doskonałości operacyjnej, działania na rzecz optymalizacji kosztów operacyjnych i powiększanie potencjału finansowego oraz organizacyjnego budują wartość dla naszych akcjonariuszy. Jednocześnie zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne kraju, wpisując się w politykę gospodarczą Polski. W najbliższych latach skierujemy wypracowany potencjał finansowy Grupy Enea do inicjowania projektów inwestycyjnych, które będą odpowiedzią na nowe trendy, szczególnie te w zakresie energetyki niskoemisyjnej, odnawialnej oraz elektromobilności – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych:

Dobre wyniki finansowe i operacyjne obszarów biznesowych, 15,3% wzrost EBITDA i 37,2% wzrost zysku netto są dowodem dynamicznego rozwoju Grupy. Nasze strategiczne działania w obszarze wytwórczym częściowo przełożyły się już na wyniki. Dla bloku B11, w przypadku którego koniec roku 2017 był okresem rozruchu, wpływ na wyniki będzie lepiej widoczny w kolejnych kwartałach i latach. Ponadto z uwagi na remonty bloków w 2017 roku, widzimy potencjał na wzrost produkcji w kolejnych latach. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię i korzystamy z synergii grupowego potencjału wydobywczo-wytwórczego. To widać m.in. w większym wolumenie sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym oraz sprzedaży węgla wewnątrz Grupy. Jesteśmy wiarygodnym i solidnym partnerem. Pracując nad dalszą poprawą efektywności, już dziś myślimy o przyszłych projektach, które będą odpowiedzią na światowe trendy technologiczne w energetyce czy elektromobilności – powiedział Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych.  

 Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych:

– Nasza praca nad doskonaleniem oferty produktowej i rozwijaniem jej w kierunkach zgodnych z potrzebami Klientów przynosi efekty. W roku 2017 padł kolejny rekord wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. Wprowadziliśmy na rynek nowości, w tym linię Enea Smart z trzema pakietami: bezpieczeństwo, ochrona i oszczędności. Oprócz energii oferujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania energią, czy też ochrony domu i mienia. Dążymy do tego, by nasze produkty były innowacyjne, podnosiły jakość i komfort życia naszych Klientów, dawały także wymierne oszczędności. Aktywnie włączamy się do walki o jakość naszego powietrza. Enea Eco z niższą ceną energii w godzinach nocnych to nasza propozycja dla osób zainteresowanych zmianą ogrzewania na elektryczne, czy też ładowaniem samochodów elektrycznych. Walka ze smogiem będzie działaniem długofalowym, które musi się opierać również na zmianie świadomości Klientów w zakresie ochrony środowiska – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych:

– Rok 2017 to nie tylko zakończenie strategicznej inwestycji i oddanie do użytku bloku B11. Podobnie jak w latach poprzednich, Grupa zrealizowała największe nakłady inwestycyjne w obszarze wytwarzania oraz  dystrybucji. W Elektrowni Kozienice, poza zabudową instalacji katalitycznego odazotowania spalin na blokach 4 i 8,  zakończyliśmy m.in. modernizację turbin bloków 3 i 8, która wydatnie poprawiła stan dynamiczny turbozespołów przy umiarkowanym koszcie tej inwestycji. W dystrybucji zakończyły się inwestycje na wysokim i średnim napięciu związane z rozbudową, automatyzacją i modernizacją stacji oraz sieci elektroenergetycznych. Grupa stale realizuje ambitny program rozwojowy i inwestycyjny, który prowadzi do realizacji celów zapisanych w naszej Strategii – powiedział Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Sławomir Karlikowski, zastępca prezesa  ds. produkcji-kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, LW Bogdanka:

Oceniamy, że 2017 rok był dobry pod względem wyników dla LW Bogdanka. W osiągnięciu korzystnych rezultatów pomagała nam kontrola kosztów i optymalizacja nakładów inwestycyjnych. Ze względu na to, że opieramy naszą działalność na umowach długofalowych, sprzedawaliśmy węgiel po cenach zbliżonych rok do roku, mimo że na rynku spot widoczne były wzrosty. Zakładamy, że w 2018 roku ceny sprzedawanego przez nas węgla wzrosną o kilka procent. Zrealizowaliśmy założony na 2017 rok plan produkcji. W 2018 roku przewidujemy wydobycie na poziomie ok. 9,0 mln ton – powiedział Sławomir Karlikowski, zastępca prezesa  ds. produkcji-kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, LW Bogdanka.

 
ROK 2017 w GRUPIE ENEA – SZCZEGÓŁÓWE OMÓWIENIE:
 
Enea zwiększa udział w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce do 19%

Włączenie Elektrowni Połaniec do Grupy Enea zwiększyło roczną produkcję energii elektrycznej do poziomu 21 TWh. Za ok. 1,26 mld zł Enea pozyskała ważną systemową elektrownię, która przeszła w ostatnich latach wart około 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny. W skład Elektrowni Połaniec wchodzi „Zielony Blok” o mocy 225 MW produkujący energię elektryczną z biomasy, czyli odnawialnego źródła energii. Dzięki akwizycji, Enea skoncentrowała aktywa energetyczne działające w południowo-wschodniej części kraju. W 2017 roku wzrosła również produkcja energii ze źródeł odnawialnych o 1,3 TWh.

19 grudnia 2017 r. podpisany został protokół przekazania do eksploatacji strategicznej inwestycji Grupy Enea w Elektrowni Kozienice. Tym samym oficjalnie zakończyła się budowa bloku nr 11. B11 to wysokosprawna jednostka energetyczna o mocy 1.075 MW brutto. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologii na parametry nadkrytyczne, blok osiąga sprawność netto na poziomie 45,6%, co pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o ok. 25% w stosunku do emisji z istniejących bloków opalanych węglem kamiennym. B11 jest więc najbardziej przyjaznym środowisku blokiem energetycznym tego typu w Polsce.

Obie elektrownie konsekwentnie modernizują swoje jednostki, dostosowując je do wymagań UE w kwestiach emisji przemysłowych i przyszłych wymogów konkluzji BAT. W 2017 r. w Elektrowni Kozienice zabudowano kolejne instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR) na blokach 4 i 8 (200 MW), w końcowym etapie realizacji jest instalacja na bloku nr 10 (500 MW). W Elektrowni Połaniec  zmodernizowano instalację odsiarczania spalin (IOS) oraz wyposażono bloki nr 2, 3, 6 i 7 w instalację katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR). Inwestycje przyczyniły się do poprawy sprawności energetycznej bloków, przy mniejszym zużyciu węgla, ograniczeniu emisji CO2 i redukcji tlenków azotu.

 • EBITDA obszaru wytwarzanie 735 mln zł

Stabilna sytuacja finansowa wspiera realizację planów rozwojowych i inwestycyjnych

Dynamiczny rozwój koncernu surowcowo-energetycznego wiąże się z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Nakłady inwestycyjne w 2017 r. były na poziomie  4.187 mln zł, czyli o 52,7% większe, niż w roku poprzednim, przy wartości wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,1.

Realizując wiele strategicznych inwestycji, Grupa optymalizuje również źródła ich finansowania. Przykładem efektywnego wykorzystania zalet kapitału pochodzenia zewnętrznego jest pozyskiwanie środków unijnych na realizację celów Grupy. Tak było w przypadku obszaru dystrybucji. Enea Operator w 2017 r. pozyskała ok. 180 mln zł unijnego wsparcia na projekty inwestycyjne związane m.in. z modernizacją sieci.

Jednym z priorytetów Grupy jest wykorzystywanie synergii oraz dalsza poprawa efektywności działania, aby optymalnie i szybko adaptować się do dynamicznych zmian na rynku oraz trendów technologicznych w Europie i na świecie. Enea odpowiedzialnie prowadzi swoją politykę inwestycyjną i angażuje się w projekty innowacyjne, poszukując partnerów zarówno wśród wiodących grup sektora energii w Polsce, podmiotów o zasięgu globalnym, ale także nowopowstałych przedsięwzięć inicjowanych przez polskich przedsiębiorców, poszukujących kapitału oraz wsparcia kompetencyjnego.

 • nakłady inwestycyjne w obszarze wytwarzania 1.094 mln zł
 • nakłady inwestycyjne w obszarze dystrybucji 1.022 mln zł
 • nakłady inwestycyjne w obszarze wydobycia 373 mln zł

Priorytetowe bezpieczeństwo dostaw energii dla Klientów

Drugie półrocze 2017 r. było szczególne pod względem skali i częstotliwości zjawisk pogodowych, które dotknęły obszar dystrybucji Enei Operator. W sumie w wyniku sierpniowych nawałnic oraz orkanów Grzegorz i Ksawery uszkodzonych zostało ok. 3.600 słupów energetycznych i prawie 450 km linii elektroenergetycznych. Pracujące w trudnych warunkach w terenie brygady energetyków przywróciły dostawy prądu w sumie do ponad 1 mln Odbiorców. Sprostanie temu wielkiemu wyzwaniu było możliwe dzięki odpowiedniej logistyce, przygotowaniu oraz przede wszystkim zaangażowaniu i wielkiej pracy energetyków Grupy Enea.

W 2017 roku Enea Operator przebudowała m.in. Główne Punkty Zasilające (GPZ) Pakość, Jachcice (woj. kujawsko-pomorskie) i Kostrzyn (woj. lubuskie), które wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne w północno-zachodniej części kraju. W Śmiłowie (woj. wielkopolskie) uruchomiono nowy GPZ, który pokrywa rosnące zapotrzebowanie na energię w północnej Wielkopolsce. Załączono m.in. nową linię napowietrzną wysokiego napięcia 110 kV relacji Nowogród Bobrzański – Żary (22 km), poprawiającą bezpieczeństwo Odbiorców z południowej części województwa lubuskiego. Zakończono również kolejne etapy budowy mostu energetycznego pomiędzy Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim: przebudowę linii WN 110kV relacji Skwierzyna – Międzyrzecz oraz budowę dwóch linii WN 110kV relacji Zielomyśl – Międzyrzecz (17 km) i  Zielomyśl -  Międzychód (15 km).

 • EBITDA obszaru dystrybucji 1.073 mln zł
 • sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym 19,3 TWh
 • 180 mln zł unijnego dofinansowania na projekty inwestycyjne

LW Bogdanka wysoki udział rynkowy i solidne wyniki

LW Bogdanka wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody na poziomie 1,78 mld zł, wobec 1,79 mld zł rok wcześniej. Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 173,1 mln zł wobec 182 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny 236,4 mln zł wobec 237 mln zł rok wcześniej, a EBITDA 594 mln zł w porównaniu z 606,5 mln zł w 2016 roku. Osiągnięte wyniki finansowe Bogdanka ocenia jako dobre. Spółka niezmiennie wyróżnia się na tle branży dobrymi wynikami, dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. W 2017 roku Bogdanka utrzymała wysoki, 25,3% udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej, potwierdzając swoją silną pozycję rynkową.  Spółka wydobyła w zeszłym roku 9,05 mln ton surowca wobec 9,04 mln ton rok wcześniej. Średni uzysk wyniósł 64,7%. i był wyższy niż w 2016 r. (62,8%.). 

Uzyskanie przez LW Bogdanka w 2017 r. koncesji na wydobycie ze złoża "Ostrów" stanowi podstawowy element planu podwojenia zasobów operatywnych, przewidzianego w „Strategii LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025”. Dodatkowe rozszerzenie złoża "Bogdanka" o kolejne 33 mln ton zasobów operatywnych wraz z posiadaną już koncesją na Ostrów, pozwoli Spółce na przedłużenie jej żywotności do ok. 50 lat (z ok. 25 lat obecnie). Zwiększenie bazy zasobów oznacza możliwość długoterminowego planowania i zabezpieczenie rozwoju kopalni oraz zapewnienie Grupie Enea stabilnego zaplecza surowcowego.

 • EBITDA obszaru wydobycia 594 mln zł (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych)
 • produkcja netto węgla 9.050 tys. ton
 • 30,7 km wyrobisk chodnikowych
Proklienckie działania i rekordowy wolumen sprzedaży

Enea nieustannie pracuje nad doskonaleniem swojej oferty, wprowadzając na rynek innowacyjne produkty i rozwiązania dla Klientów. Przykładem takiego podejścia jest oferta Enea Smart, czyli  połączenie kompleksowej umowy sprzedaży energii z rozwiązaniami typu smart home. System inteligentnego domu zadba o bezpieczeństwo oraz ostrzeże przed pożarem, zalaniem, czy włamaniem. Urządzenia dostępne w ofercie Enea Smart pozwalają mierzyć zużycie energii elektrycznej domowych urządzeń, a co za tym idzie, ułatwiają oszczędzanie.

Stawiając Klienta i jego potrzeby w centrum zainteresowań, Enea niezmiennie dba o jakość obsługi, m.in. poprzez rozwój i promocję zdalnych kanałów komunikacji. W 2017 roku prowadzono działania w zakresie promocji elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). Enea uruchomiła na swojej  stronie internetowej czat dla Klientów – kolejny, obok infolinii i e-maila, szybki kanał kontaktu z firmą. Dla zapewnienia ciągłości działania infolinii oraz podniesienia jakości obsługi, w Szczecinie otwarto nową lokalizację dla infolinii.   

 • EBITDA obszaru obrotu 178 mln zł
 • Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o ponad 7% r/r.
 • sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 18,9 TWh