Raport bieżący nr 11/2018

Tytuł raportu: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r.
Data: 23.03.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2018

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2018 oraz 9/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie odpowiednio zwołania na dzień 16 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Enea S.A. (Spółka) oraz projektów uchwał na to zgromadzenie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 23 marca 2018 roku do Spółki wpłynął zgłoszony przez akcjonariusza Spółki na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Wraz z ww. wnioskiem Akcjonariusz przekazał projekt uchwały, której treść Emitent przekazuje w załączeniu. Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym przez Akcjonariusza, proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu wyboru Członka Zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Radę Nadzorczą.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej zmieniony proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. Wprowadzone zmiany do porządku obrad polegają na dodaniu po pkt 6 kolejnego punktu 7, a dotychczasowy punkt 7 został oznaczony jako punkt 8.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.