Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2017 r.