Raport bieżący nr 5/2018

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 rok
Data: 28.02.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Enea S.A przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2017 rok, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea za 2017 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 11.406 mln zł,

- EBITDA: 2.684 mln zł,

- EBIT: 1.488 mln zł,

- Zysk netto: 1.165 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 1.070 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Obrót: 178 mln zł,

- Dystrybucja: 1.073 mln zł,

- Wytwarzanie: 735 mln zł,

- Wydobycie: 709 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 9,1 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej: 21,0 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,3 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 18,9 TWh.

Na wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę Kapitałową Enea w 2017 roku pozytywny wpływ miały następujące zdarzenia:

- Obszar Obrót - sytuacja na rynku praw majątkowych, po uwzględnieniu rezerw dotyczących rozwiązania umów długoterminowych - 87 mln zł,

- Obszar Wytwarzanie - dołączenie do Grupy Kapitałowej Enea Elektrowni Połaniec - 175 mln zł (wartość EBITDA konsolidowana od dnia 14 marca 2017 roku),

- Obszar Wydobycie - zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów LW Bogdanka - 115 mln zł.

Ponadto w Obszarze Wytwarzanie na wynik w 2017 roku wpływ miały:

- rozpoczęty w lipcu 2017 roku remont modernizacyjny bloku nr 10 (560MW),

- trwające w IV kwartale 2017 prace związane z uruchomieniem i synchronizacją bloku nr 11 (1075MW).

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za 2017 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 5.640 mln zł,

- EBITDA: 125 mln zł,

- EBIT: 122 mln zł,

- Zysk netto: 1.813 mln zł.

Na jednostkowy wynik netto Enea S.A. w 2017 roku miało wpływ przede wszystkim odwrócenie dokonanych w latach poprzednich odpisów aktualizujących wartość udziałów Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - 879 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2017, których publikację zaplanowano na 23 marca 2018 roku.