Raport bieżący nr 4/2018

Tytuł raportu: Informacja na temat wstępnych wyników prac związanych z testami na utratę wartości skutkujących prawdopodobnym odwróceniem w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość udziałów Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Data: 21.02.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z 4 marca 2016 roku informuje, że w związku z ustaleniem wstępnych wyników prac związanych z testami na utratę wartości udziałów w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. zgodnie z wymogami MSR 36 w dniu 21 lutego 2018 roku powziął informację o prawdopodobnej konieczności ujęcia w księgach Emitenta kwoty 879,27 mln zł z tytułu odwrócenia dokonanych w latach ubiegłych odpisów aktualizujących bilansową wartość udziałów w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż powyższa operacja ma charakter księgowy, nie wpływa na sytuację płynnościową Spółki i pozostanie bez wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkości ujęte w księgach rachunkowych zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2017, którego publikację zaplanowano na 23 marca 2018 roku.

W związku zaistniałą sytuacją, Spółka informuje, iż publikacja wstępnych wyników finansowych za 2017 rok nastąpi w terminie do 1 marca 2018 roku włącznie.