Raport bieżący nr 2/2018

Tytuł raportu: Zawarcie umowy na zakup węgla z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o.
Data: 03.01.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Enea S.A. ("Emitent") informuje, iż 3 stycznia 2018 r. do spółki zależnej od Emitenta tj. Enea Trading Sp. z o.o. wpłynęła obustronnie podpisana umowa na zakup od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. węgla w okresie obejmującym lata 2018 – 2021 (Umowa). Umowa została zawarta na potrzeby bloków energetycznych Enea Elektrownia Połaniec S.A., a łączna wartość netto Umowy wynosi 1.490.414.000 zł.

Umowa przewiduje typowe dla tego rodzaju umów postanowienia w zakresie potencjalnej możliwości i limitu naliczenia kar umownych z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu Umowy z winy jednej ze stron. Jednocześnie każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.