Raport bieżący nr 43/2017

Tytuł raportu: Informacja nt. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie współkontroli nad Polską Grupą Górniczą sp. z o.o.
Data: 22.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z 31 marca 2017 roku dotyczącego warunków zaangażowania Enea S.A. (Spółka, Emitent) w Polską Grupę Górniczą sp. z o.o. (PGG) Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 22 grudnia 2017 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Emitenta kontroli nad PGG, która będzie sprawowana wspólnie z ENERGA Kogeneracja sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGNiG TERMIKA S.A., oraz Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Wspólnicy Kontrolujący). Wspólna kontrola będzie sprawowana na zasadach określonych w Porozumieniu Inwestorów regulującym sposób uzgadniania wspólnego stanowiska Wspólników Kontrolujących w zakresie decyzji dotyczących PGG, o którym mowa w przywołanym raporcie bieżącym.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż w ramach zadeklarowanego zaangażowania na poziomie 300 mln zł, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółka objęła nowe udziały w PGG o łącznej wysokości 210 mln zł co odpowiada 5,81% udziału w kapitale zakładowym PGG, przy czym kolejne dokapitalizowanie, wynoszące 90 mln zł, zaplanowane jest na I kwartał 2018 r.