Raport bieżący nr 42/2017

Tytuł raportu: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Data: 19.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o badanie i przegląd sprawozdań finansowych.

Zakres umowy obejmować będzie przeprowadzenie:

• przeglądów jednostkowego sprawozdania Enea S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Enea sporządzonych na dzień 30 czerwca danego roku (2018, 2019 i 2020), według MSSF UE wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu w języku polskim i języku angielskim.

• badania jednostkowego sprawozdania Enea S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Enea sporządzonych na dzień 31 grudnia danego roku (2018, 2019 i 2020), według MSSF UE wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania w języku polskim i języku angielskim.

Niezależnie od powyższego na podstawie ww. umowy wybrany podmiot wykona dodatkowe usługi dozwolone obejmujące m.in. czynności weryfikacyjne odnoszące się do wskazanych aspektów finansowych jak również badanie sprawozdania regulacyjnego w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu.

Wybór dokonany został zgodnie § 11 ust. 2 pkt 13 i § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 144.

Emitent korzystał z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie przeprowadzenia badania rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2005.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].