Raport bieżący nr 40/2017

Tytuł raportu: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r.
Data: 07.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 38/2017 oraz 39/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie odpowiednio zwołania na dzień 28 grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Enea S.A. (Spółka) oraz projektów uchwał na to zgromadzenie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynął zgłoszony przez akcjonariusza Spółki na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Minister Energii działając w imieniu Skarbu Państwa, wnioskując o umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wskazał, że korzysta z uprawnień przysługujących mu jako akcjonariuszowi w Statucie Spółki oraz kodeksie spółek handlowych.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej zmieniony proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. Wprowadzone zmiany do porządku obrad polegają na dodaniu po pkt 8 kolejnego punktu 9, a dotychczasowy punkt 9 został oznaczony jako punkt 10.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 5 statutu Spółki Enea S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 11 statutu Spółki Enea S.A.

8. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członka Zarządu Enea S.A. ds. Finansowych i Członka Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych, które zostało przeprowadzone w okresie od dnia 24.08.2017 roku do dnia 05.10.2017 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.