Enea - Budowa bloku 11 w Elektrowni Kozienice - Jesień 2017 (1).jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Grupa Enea realizuje plany rozwojowe w oparciu o stabilną sytuację finansową i operacyjną. Grupa podsumowała wyniki po trzech kwartałach 2017 r.

Pierwsze dziewięć miesięcy 2017 r. to dla Grupy Enea okres stabilnego rozwoju innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy była, zakończona sukcesem, synchronizacja nowego bloku 1.075 MW w Elektrowni Kozienice z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Ten najsprawniejszy i największy w Polsce blok energetyczny już 19 grudnia zostanie oficjalnie oddany do użytku, tym samym Enea sfinalizuje największy w swojej historii projekt inwestycyjny. Grupa realizuje ambitne plany rozwojowe w oparciu o stabilną sytuację finansową i operacyjną - po trzech kwartałach odnotowała wzrost EBITDA o 6,5% r/r, a zysk netto zwiększył się o 16,3% r/r do 838 mln zł.

W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. Grupa Enea wytworzyła 15.178 GWh energii elektrycznej (wzrost o 49,3% r/r), z czego 13.834 GWh (wzrost o 41,6% r/r) pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 14.322 GWh, czyli zwiększyła się o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. Enea SA istotnie zwiększyła wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 942 GWh, czyli 7,6% r/r. W tym samym czasie produkcja i sprzedaż węgla handlowego w Grupie kształtowały się na porównywalnym poziomie r/r i wynosiły po 6,7 mln ton.

– Zbudowaliśmy solidne fundamenty, z których korzysta cała Grupa. Obecnie, realizując synergie i optymalizując każde ogniwo w naszym łańcuchu wartości, konsekwentnie zwiększamy potencjał finansowy oraz siłę rynkową naszej Grupy. Koncentrujemy się na dalszych synergiach między segmentami oraz na efektywności operacyjnej. Generowane wyniki operacyjne i finansowe utwierdzają nas w przekonaniu, że podążamy we właściwym kierunku. Nasze cele to wzrost wartości Grupy, realizacja strategii oraz wzmocnienie pozycji na rynku – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

– Wypracowana stabilna sytuacja finansowa pozwala realizować nasze plany rozwojowe, w tym zbilansowanie się w ramach Grupy w zakresie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. Zakup Elektrowni Połaniec zwiększył moc zainstalowaną Grupy Enea do 5,2 GW. Za kilka tygodni oddamy do użytku nasz nowy blok energetyczny o mocy 1.075 MW. Dzięki realizacji tych inwestycji, przybliżamy się do zapowiadanego w strategii zwiększenia do 2025 r. produkcji własnej energii elektrycznej do ok. 24 TWh rocznie. Równocześnie z sukcesami zwiększamy sprzedaż energii przybliżając się do naszego kolejnego celu, czyli sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 20,1 TWh rocznie. W ubiegłym roku sprzedaliśmy 16,7 TWh. W tym roku, jeśli zachowany zostanie trend z pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r., mamy dużą szansę znacząco przekroczyć ten poziom – dodał Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Wyniki finansowe po trzech kwartałach 2017 r. potwierdzają dobrą kondycję Grupy Enea

W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa Enea odnotowała 8.398 mln zł przychodów ze sprzedaży netto. Po wzroście o 6,5% r/r, skonsolidowana EBITDA wyniosła 1.947 mln zł. Zysk netto zwiększył się o 16,3% r/r, do 838 mln zł.  W analizowanym okresie najwyższa EBITDA, 798 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Najwyższy przyrost EBITDA, wynoszący 144 mln zł (wzrost o 31,1% r/r), wypracowany został w obszarze wytwarzania, który dziewięć miesięcy 2017 r. zamknął wynikiem EBITDA wynoszącym 610 mln zł. Podstawowym czynnikiem zmiany EBITDA w tym obszarze był wzrost mocy wytwórczych wynikający z przejęcia Elektrowni Połaniec. Wynik EBITDA obszaru obrotu, po wzroście o 13,3 mln zł (11,3% r/r), ukształtował się na poziomie 131 mln zł, natomiast obszar wydobycia odnotował w tym okresie 451 mln zł EBITDA (wzrost o 3,2% r/r).

 Wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 r. potwierdzają dobrą kondycję finansową naszej Grupy. Pomimo wymagających warunków rynkowych, Grupa rozwija się zgodnie z wytyczonymi w strategii kierunkami. Konsekwentnie pracujemy nad poprawą efektywności naszych czterech głównych obszarów biznesowych,  poprzez współdziałanie i maksymalizację występujących pomiędzy nimi efektów synergii. Nasza pozycja finansowa jest stabilna, o czym świadczy bezpieczny poziom wskaźnika dług netto / EBITDA na koniec września 2017 r. na poziomie 2,1 – powiedział Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Enea o krok od zakończenia najważniejszej inwestycji Grupy i jednego z największych projektów w historii polskiej energetyki

W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa Enea wydała na inwestycje 3.123 mln zł, z czego 1.610 mln zł przeznaczyła na inwestycje kapitałowe, 625 mln zł inwestycje w obszarze wytwarzania, 593 mln zł w obszarze dystrybucji, a 254 mln zł w obszarze wydobycia.

W III kwartale 2017 r. na budowie wysokosprawnego bloku 1.075 MW Elektrowni Kozienice na parametry nadkrytyczne dokonano pierwszego podania węgla do kotła, uruchomienia kotła, rozruchu odżużlacza kotła, sprawdzenia zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej i zabezpieczeń transformatorów. Wykonano również rozruchy gorące młynów węglowych, elektrofiltru, układu odpopielania elektrofiltru i instalacji IOS. Zwieńczeniem wszystkich tych działań była udana synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, która odbyła się 1 września tego roku.

– Blok 1.075 MW Elektrowni Kozienice w okresie po synchronizacji z KSE przechodził serię testów i prób. Ich częścią był również ruch regulacyjny. W tym czasie do sieci wprowadziliśmy pierwsze GWh wytworzone w tej nowoczesnej i wysokosprawnej jednostce. Blok w trakcie testów osiągnął również docelową moc 1.075 MW. W listopadzie osiągnęliśmy pod względem technologicznym 100% zaawansowania budowy nowego bloku, a w połowie miesiąca rozpoczął się 720-godzinny test Ruchu Próbnego bloku. Jesteśmy na ostatniej prostej do zakończenia inwestycji, która jest ważna nie tylko dla naszej Grupy, ale i dla bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa – powiedział Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Nowy blok stanie się ważnym filarem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i jednocześnie będzie jednym z najsprawniejszych obiektów tego typu na świecie. Blok nr 11 to kluczowa inwestycja dla Grupy Enea, ważna z perspektywy całej polskiej energetyki. Wyróżnikiem projektu są najnowocześniejsze rozwiązania techniczne zastosowane w kotle, turbinie oraz w zakresie ochrony środowiska. Dzięki wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej, na poziomie 45,6%, oraz dużej dyspozycyjności, na poziomie ponad 92%, będzie to największa i jednocześnie najsprawniejsza jednostka wytwórcza opalana węglem kamiennym w historii krajowej energetyki.

W obszarze dystrybucji Enea Operator kontynuuje modernizację oraz rozbudowę sieci dystrybucyjnej. Spółka realizując zaplanowane inwestycje z sukcesem korzysta z unijnych środków. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. Enea Operator zawarła umowy o dofinansowanie o łącznej kwocie przewidywanej dotacji w wysokości 81,5 mln zł.

LW Bogdanka po trzech kwartałach 2017 r. –  poprawa wyników finansowych przy zbliżonym poziomie wydobycia i sprzedaży

 Lubelski Węgiel Bogdanka wypracował po trzech kwartałach 2017 r. przychody ze sprzedaży sięgające 1.3 mld zł (spadek o 0,6% r/r) oraz zysk netto w wysokości 143,7 mln zł (wzrost o 19,6% r/r). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 191,9 mln zł (wzrost o 24,1% r/r), a EBITDA: 452,5 mln zł (wzrost o 4,7% r/r).

– Osiągnięte po trzech kwartałach tego roku wyniki finansowe oceniam jako dobre – zwracam uwagę na wzrost zyskowności przy porównywalnym poziomie wydobycia i sprzedaży oraz praktycznie płaskim poziomie realizowanych cen. Wyraźnie widoczna jest nasza ciągła praca nad efektywnością kosztową. Nasz cel produkcyjny na ten rok: ok. 9 mln ton - pozostaje bez zmian – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka.

Spółka niezmiennie wyróżnia się na tle branży dobrymi wynikami, dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Bogdanka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po trzech kwartałach 2017 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 17,7%, a w rynku węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,5%.

W omawianym okresie zarówno produkcja węgla handlowego, jak i sprzedaż sięgnęły poziomu ok. 6,7 mln ton, czyli były porównywalne do wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej. Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyniosła 22,5 km, co oznacza wzrost o 22,3% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r. LW Bogdanka po trzech kwartałach 2017 r. utrzymała wysoki poziom uzysku (65,8%, wobec 62,2% w tym samym okresie rok wcześniej), pomimo spadku uzysku w III kwartale br., spowodowanego trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi.

Do najważniejszych wydarzeń III kwartału zaliczyć należy złożenie przez Bogdankę wniosku o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w obszarze górniczym „Ludwin”, które zaowocowało otrzymaniem przez Spółkę koncesji w listopadzie tego roku. W październiku LW Bogdanka zawarła także porozumienie w zakresie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów spółki. W jego wyniku zmianie ulegnie saldo posiadanych przez spółkę rezerw, co skutkować będzie jednorazowym dodatnim wpływem na wynik operacyjny w IV kwartale 2017 r. w wysokości ok. 110 mln zł.

– W III kwartale, realizując zapowiedzi z naszej Strategii, złożyliśmy wniosek o koncesję wydobywczą na złoże „Ostrów ” i w listopadzie ją otrzymaliśmy. Blisko dwukrotne zwiększenie bazy zasobów w wyniku jej otrzymania oznacza możliwość długofalowego planowania i zabezpieczenia rozwoju kopalni. W październiku br. zawarliśmy z kolei porozumienie ze związkami zawodowymi w zakresie deputatów węglowych, które oznacza, że w Bogdance została rozwiązana kwestia deputatów węglowych dla obecnych i przyszłych emerytów i rencistów – dodał Krzysztof Szlaga.

Proklienckie działania Enei przynoszą pozytywne efekty

Obsługa Klienta i oferta produktowa Enei cały czas jest ulepszana i dostosowywana do zmieniającego się otoczenia. Firma wprowadziła w trzech kwartałach 2017 r. wiele ułatwień dla Klientów, którzy zyskali dodatkowe możliwości kontaktu np. poprzez internetowy czat. Znając potrzeby swoich Klientów, Enea równocześnie modernizuje sieć stacjonarnych Biur Obsługi Klienta nowocześnie aranżując przestrzeń pod kątem osób odwiedzających placówki.

Enea za swój nowoczesny model relacji z Klientem i funkcjonowania na rynku otrzymała branżowe wyróżnienie – „Nowy Impuls”. Spółkę doceniono za udaną realizację idei ENERGII+, czyli łączenia sprzedaży energii elektrycznej z szeroką ofertą dodatkowych usług i benefitów.

– Najważniejszy jest dla nas Klient, któremu dostarczamy dopasowane do jego potrzeb produkty na wysokim poziomie. Cały czas pracujemy nad nowymi pomysłami oraz rozwiązaniami. Nasze dokonania są zauważane również przez Klientów, co widzimy po wzrośnie wolumenu sprzedaży energii elektrycznej w ostatnich kwartałach, szczególnie w segmencie biznesu. Pokazuje to, że nasza oferta jest konkurencyjna – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu wpisana jest w działalność całej Grupy Enea i stanowi ważny element jej aktywności biznesowej

Grupa Enea jest aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnych. Firma pomaga potrzebującym, promuje aktywność fizyczną oraz wspiera liczne inicjatywy naukowe i kulturalne. Enea widząc skalę zniszczeń po sierpniowych nawałnicach zdecydowała się przekazać za pośrednictwem Fundacji Enea do 1 mln zł na pomoc poszkodowanym gminom. Wsparcie trafiło do 11 gmin najbardziej poszkodowanych po sierpniowych nawałnicach. Środki zostaną przeznaczone przez samorządy na remonty i odbudowę infrastruktury publicznej oraz budynków użyteczności publicznej, a także wsparcie dla lokalnych społeczności oraz dodatkowe wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt specjalistyczny niezbędny do usuwania skutków kataklizmów.