Raport bieżący nr 26/2017

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku
Data: 28.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2017

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Enea S.A. (Spółka) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku (ZWZ) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym ZWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na ZWZ 227.357.768 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 227.357.768 głosów, co stanowiło 66,08 % liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU "Stabilnego Wzrostu Mazurek", który posiadał na ZWZ 30.000.000 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 30.000.000 głosów, co stanowiło 8,72% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 6,80% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na ZWZ 19.320.000 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 19.320.000 głosów, co stanowiło 5,61% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 4,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce.