Raport bieżący nr 25/2017

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Enea S.A.
Data: 27.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA o następującej treści:

"Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ("TFI PZU SA") z siedzibą w Warszawie działając w imieniu

i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, tj.:

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,

2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,

3. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum,

4. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus,

5. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny,

("Fundusze TFI PZU"), stosownie do art. 69. ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.; dalej: "Ustawa o Ofercie") niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w dniu 23 czerwca 2017 r. zbycia 185.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Enea S.A. ("Spółka"), dokonanego w dniu 21 czerwca 2017 r. w ramach transakcji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 10%, tj.:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 44 144 339

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 10,0000%

Liczba głosów z akcji: 44 144 339

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,0000%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 43 959 339

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 9,9581%

Liczba głosów z akcji: 43 959 339

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,9581%

Ponadto TFI PZU SA informuje, iż:

- Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki;

- Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie, odnoszących się do akcji Spółki;

- TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki."