Raport bieżący nr 24/2017

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku
Data: 27.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A., na wniosek pełnomocnika Akcjonariusza – Skarbu Państwa, odstąpiło od głosowania projektów uchwał przewidzianych w ramach punktu 15 planowanego porządku obrad tj. w brzmieniu przekazanym w raporcie bieżącym nr 20/2017. Dodatkowo wobec braku zgłoszonych wniosków co do zmian w składzie Rady Nadzorczej nie przeprowadzono głosowania przewidzianego w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Szczegółowa podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].