Raport bieżący nr 19/2017

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku
Data: 30.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2017

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A., które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku (ZWZ).

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, którego przedstawienie przewidziane jest w ramach 5 punktu planowanego porządku obrad ZWZ.

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu pozostałe materiały będące przedmiotem obrad ZWZ, takie jak uzasadnienie Zarządu Spółki proponowanego podziału zysku netto za miniony rok obrotowy w związku z punktem 10 planowanego porządku obrad ZWZ oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie w związku z punktem 13 planowanego porządku obrad ZWZ.