Raport bieżący nr 15/2017

Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej Enea S.A. w sprawie dywidendy
Data: 20.04.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z 30 marca 2017 roku w sprawie podjęcia przez Zarząd Enea S.A. ("Spółka") uchwały dotyczącej podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy 2016, w tym rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w kwocie 110.360.644,50 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zarząd Enea S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie.

Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 110.360.644,50 zł, co stanowi 0,25 zł zysku na jedną akcję. W pozostałej części zysk netto ma zostać przeznaczony na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].