Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2016 r.