Raport bieżący nr 9/2017

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 rok
Data: 13.03.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. informuje, iż w dniu 13 marca 2017 roku w związku z zakończeniem prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym Enea S.A., podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2016 rok, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea za 2016 rok:

Przychody ze sprzedaży netto: 11.256 mln zł

EBITDA: 2.328 mln zł

EBIT: 1.119 mln zł

Zysk netto: 849 mln zł

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

Obrót: 154 mln zł

Dystrybucja: 1.111 mln zł

Wytwarzanie: 517 mln zł

Wydobycie: 612 mln zł *

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za 2016 rok:

Przychody ze sprzedaży netto: 5.421 mln zł

EBITDA: 112 mln zł

EBIT: 108 mln zł

Zysk netto: 620 mln zł

Wybrane dane operacyjne:

Produkcja węgla netto: 9 mln ton

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej: 13,6 TWh

Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 18,7 TWh

Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 18,0 TWh

Na osiągnięte wyniki w IV kwartale 2016 roku miały wpływ następujące zdarzenia jednorazowe:

- odpis aktualizacyjny bilansową wartość aktywów z obszaru zajmującego się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (Segment Wytwarzania, Odnawialne Źródła Energii, Obszar Wiatr) – 49 mln zł

- utworzenie rezerwy związanej z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco-Power Sp. z o.o. – 129 mln zł

- utworzenie rezerw na Program Dobrowolnych Odejść będący częścią Programu Zmiany Pokoleniowej – 54 mln zł

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2016, których publikację zaplanowano na 30 marca 2017 roku.

* Różnica w sposobie ujęcia EBITDA GK LW Bogdanka ("LWB") i obszaru wydobycia GK Enea wynika ze sposobu ujęcia amortyzacji, korekt prezentacyjnych oraz korekt wynikających z rozliczenia transakcji przejęcia LWB przez Enea S.A.