Raport bieżący nr 46/2016

Tytuł raportu: Podpisanie umowy warunkowej dotyczącej zakupu 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.
Data: 23.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 grudnia 2016 roku Spółka podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową sprzedaży 100% akcji spółki ENGIE Energia Polska S.A. ("Umowa").

Na podstawie Umowy Spółka nabędzie 100% akcji w kapitale zakładowym ENGIE Energia Polska S.A., a pośrednio również 100% udziałów w ENGIE Bioenergia sp. z o.o. ENGIE Energia Polska S.A. jest właścicielem Elektrowni Połaniec.

Wartość przedsiębiorstwa ENGIE Energia Polska S.A. (tj. wyliczana z pominięciem zadłużenia oraz gotówki w spółce) została uzgodniona na 1.073.140.672 PLN. Ostateczna cena za 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. zostanie wyliczona w oparciu o ustaloną wartość przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Zamknięcie transakcji uzależnione jest od spełnienia następujących istotnych warunków zawieszających:

•uzyskanie zgody Ministra Energii, zgodnie z Ustawą o kontroli niektórych inwestycji,

•uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację,

•zrzeczenie się prawa pierwokupu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz

•przeprowadzenie konwersji długu ENGIE Energia Polska S.A. wobec podmiotów z grupy ENGIE na kapitał w ENGIE Energia Polska S.A.

Umowa przestanie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od jej podpisania jeśli w tym terminie nie dojdzie do nabycia 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. z powodu nie spełnienia warunków zawieszających.

Jednocześnie Spółka informuje, iż na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE opóźniła ujawnienie następujących informacji poufnych:

•niewiążącego uzgodnienia w dniu 8 grudnia 2016 roku pomiędzy Spółką, a ENGIE International Holdings B.V. wartości przedsiębiorstwa stanowiącego podstawę do wyliczenia ceny nabycia 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.;

•podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o nabyciu przez Enea S.A. 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. oraz wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 grudnia 2016 roku zgody na tę transakcję.