Raport bieżący nr 38/2016

Tytuł raportu: Podtrzymanie oceny ratingowej Enea S.A. przez Fitch Ratings
Data: 30.11.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2016

Podtrzymanie oceny ratingowej Enea S.A. przez Fitch Ratings

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w wydanym w dniu 30 listopada 2016 roku komunikacie agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja") podtrzymała dla Spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie "A+(pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna. Emitent przypomina, iż Agencja utrzymuje rating dla Spółki na ww. poziomie począwszy od 2011 r.

Uzasadnienie ratingów wynika z utrzymującego się wysokiego udziału dystrybucji w EBITDA Spółki, co wpływa pozytywnie na przewidywalność jej wyników finansowych. Wg oczekiwań Agencji dźwignia finansowa netto oparta na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) wzrośnie do poziomu około 3x w latach 2017-2019 z 1,9x w 2015 roku z uwagi na spodziewane wysokie nakłady inwestycyjne. Dźwignia netto na poziomie 3x traktowana jest jako maksymalna przy aktualnym poziomie ratingów.

Dodatkowe informacje, w tym definicje ratingów stosowanych przez Agencję, zasady ich stosowania, zastosowane kryteria i metodyki, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności oraz dokumenty dotyczące stosowanych polityk i procedur są dostępne na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com.

Treść komunikatu Agencji Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki